ČER
20

Horkovod z JE Dukovany do Brna

Dnes se na Českou jadernou asociaci, z.s. obrátila redakce České televize s žádostí o příspěvek do reportáže k tématu uzavření memoranda o spolupráci mezi ČEZ, a.s. a Teplárny Brno, a.s. k projektu „Horkovod z JE Dukovany do Brna“.

Podrobnější informace o projektu uvádí i server oenergetice.cz.

K problematice jsme podali následující vyjádření.

Má horkovod smysl?

Z pohledu zajištění veřejného zájmu a energetické bezpečnosti horkovod nepochybně smysl má. Posuzování musí být multi-kriteriální. 

  1. Realizace energetických staveb, dávává obecně smysl pouze za předpokladu, že zainteresovaní partneři jednají ve shodě. Pokud budou jednotlivé strany sledovat pouze vlastní zájmy, a subjekty, se kterými bude nutné najít shodu (vlastníci pozemků, municipality v trase, podnikatelské subjekty, které výstavba ovlivní) budou usilovat o maximalizaci zisku, bude velmi obtížné nastavit základní parametry pro ekonomické hodnocení. To platí i pro společnost ČEZ, která nemůže realizovat projekty bez kladného ekonomického výsledku. Čili projekt musí být ekonomicky návratný v rozumném čase. 
  2. Musíme mít jistotu, že cena za teplo z Dukovan bude přijatelná pro koncového zákazníka.
  3. Všichni jsme svědky jak za posledních 6 měsíců enormně stouply ceny energií. Proto by dalším z kritérií mělo být posouzení, zda je skutečně výhodnější snížit produkci elektrické energie a tím zajistit stabilní dodávky tepla do Brna, nebo zajistit výrobu tepla z jiných zdrojů přímo v brněnské lokalitě.

Je výstavba horkovodu reálná?

Projekt technicky realizovatelný je. Ale i tak představuje mnoho technických komplikací.

  • Trasa horkovodu je svým reliéfem poměrně komplikovaná, musí překonat několik vodních toků, skalních masivů včetně chráněných a přírodních oblastí či památek.
  • Délka trasy je porovnatelná s horkovodem z Mělníka do Prahy. Ale s ohledem na složitost terénu bude konstrukčně náročnější a tudíž dražší.
  • V současné době můžeme sledovat komplikace (obchodní, technické, ale i vlastnické) spojené s realizací horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Ty se v případě potenciálního „dukovanského“ projektu mohou opakovat.
  • Výstavba horkovodu není reálná ve vazbě na stávající zdroj „Dukovany I.“ Ukončení provozu JE Dukovany I. připadá na rok 2035-37, případně 2045-47. A s ohledem na desetileté povolovací řízení a výstavbu horkovodu se zprovoznění horkovodu blíží k roku 2032. Návratnost projektu za následných 10-15 let provozu horkovodu je otázkou. Proto je nutné zodpovědět jestli dává smysl provozovat horkovod jen po dobu předpokládaného provozu elektrárny Dukovany I.
  • Navíc stávající elektrárna nemá záložní zdroj dodávky tepla. Nová elektrárna Dukovany II s horkovodem zatím neuvažuje a se záložním zdrojem se také nepočítá. Proto má smysl už nyní horkovod provázat s požadavky na nový zdroj Dukovany II. Ale ani tak nebude dlouhodobě existovat žádný záložní zdroj tepla. Vše by musely zajistit jiné zdroje v trase horkovodu nebo stávající infrastruktura v Brně. 

Jak je to ohledně financování/efektivity – vyplatí se to?

Na tuto otázku může solidně odpovědět pouze ČEZ. I tak je odpověď, na otázku ekonomické výhodnosti a v souvislosti s veřejným zájmem, poměrně komplikovaná.

Realizaci projektu budou zajišťovat soukromé subjekty. Ale cílovým odběratelem ovšem budou společnosti s veřejně prospěšnou orientací. Cenová úroveň dodávek tepla při realizaci projektu může být vysoká. Dle inženýrského odhadu se může pohybovat na úrovni ca. 600 – 800 Kč/GJ do primárního okruhu. To se z pohledu dnešních cen může zdát neúnosné.

Ale z hlediska dlouhodobého zajištění dodávek tepla to ovšem smysl dává. A to technický i bezpečnostní, jakkoli se to v krátkodobém horizontu může jevit nevýhodně. 

Největší roli hraje cena elektrické energie versus teplené energie. Výrobou tepla se sníží produkce výroby elektrické energie. A stávající i nová elektrárna v Dukovanech nemůže být ztrátová. 

Celková ekonomická návratnost projektu musí být rozumně dosažitelná. 

Nakonec je nutné zdůraznit, že koncový zákazníci musí být ochotni zaplatit cenu za dodávky „dukovanského“ tepla.