Energetika

Aktualizace národního programu snižování emisí ČR 2019

Zdroj https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-program-snizovani-emisi-cr-aktualizace

Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla

Zdroj https://www.egubrno.cz/wp-content/uploads/2018/03/EFEKT-centralni-a-decentralni-vyroba.pdf

Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)

Zdroj https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/10/Hodnoceni-zdrojove-primerenosti-ES-CR-do-roku-2040-_MAF-CZ_.pdf

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR

Zdroj https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/54251/61936/640148/priloha001.pdf

Dokument „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR“ (NAP JE) navazuje v oblasti jaderné energetiky na schválenou Státní energetickou koncepci (SEK), která vymezuje koridory pro zamýšlený podíl jednotlivých primárních energetických zdrojů na celkové spotřebě i na výrobě elektrické energie.

Politika ochrany klimatu v ČR 2017

Zdroj https://www.mzp.cz/cz/politika_ochrany_klimatu_2017

Prezentace ČEZ EDU II na VH Energetického Třebíčska

Dne 21.3.2022 se uskutečnila Valná hromada sdružení Energetické Třebíčsko. K příležitosti vyhlášení tendru na výstavbu 5. bloku JE Dukovany nám Petr Závodský, generální ředitel ČEZ EDU II, poskytl svou prezentaci.

Řízená termojaderná fúze pro každého

Spolu s kolegy z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR jsme se v roce 20. výročí generování prvního plazmatu na dosud největším tokamaku na světě – evropském JET – pokusili sepsat, a v roce, který by měl rozhodnout o místě stavby termojaderného reaktoru ITER poskytnout co nejširší veřejnosti základní informace o tom, co termoja- derná energie pro společnost znamená. Důraz jsme kladli na historii, na cestu, kterou vědci a technici museli zvládnout, než dospěli ke stavbě ITER. Ostatně projektované termojaderné zařízení ITER (původně International Thermonuclear Experimental Reactor) latinsky znamená CESTA...

Knížce dominují dvě kapitoly: obsáhlý přehled historie výzkumu fúze v datech zakončený výhledem do její nejbližší budoucnosti a přehled velkých termojaderných zařízení. Odborné termíny a zkratky jsou vysvětleny buď poznámkami v textu pod čarou nebo ve Výkladovém slovníku. Další informace o fúzi najdete v kapitole Literatura nebo Fúze na internetu.

Milan Řípa, Jan Mlynář,
Vladimír Weinzettl, František Žáček

Zdroj: https://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/fuze_sceeen.pdf

Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR 2019

Zdroj http://www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy

Státní energetická koncepce ČR

Zdroj https://www.mpo.cz/dokument158059.html

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Zdroj https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--252016/

Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019

Zdroj https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/zprava-o-plneni-nastroju-statni-energeticke-koncepce-cr--240787/

Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2020

Zdroj https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/zprava-o-plneni-nastroju-statni-energeticke-koncepce-cr--240787/

Radioaktivní odpady

Koncepce nakládání s RAO a VJP

Zdroj https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/2017/12/Koncepce-nakladani-s-RaO-a-VJP-v-CR.pdf

Střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro období 2020-2030

Zdroj https://www.surao.cz/dokumenty-a-publikace/