Aleš Cincibus

Ing.

předseda správní rady

SC Praha development, a.s.

Praxe v energetice od roku 2003

Tomáš Zelenka

Ing.

Senior projektový manažer

Chemcomex, a.s.

Po vystudování FEL ZČU, pracoval na různých výkonných manažerských pozicích v ŠKODA JS a.s. a navázal tak na rodinnou tradici, kde je již třetí generací jaderníků.

Po nabrání zkušeností z digitální transformace s využitím rozšířené reality se nyní věnuje projektovému řízení ve společnosti Chemcomex,a.s.

Miroslav Černík

Prof. Dr. Ing. CSc.

ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a technické inovace

Technická univerzita v Liberci

Je absolventem jaderné chemie na FJFI ČVUT v Praze. Doktorát získal na ETH v Curychu v oblasti chemie půd. V současnosti je ředitelem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Ve své odborné praxi se věnuje především vztahu nanomateriálů k životnímu prostředí, což se týká nejen jejich potenciálním negativním vlivům, ale i jejich využití v ochraně životního prostředí, čištění vod a půd. Dále se také věnuje chemickým a biologickým procesům v horninovém prostředí, včetně úložiště vyhořelého jaderného paliva. Je autorem více než 170 článků v impaktovaných časopisech, které mají přes 3000 citací.

Jiří Brych

Ing.

ředitel prodeje

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

Dlouholetý investiční a výstavbový inženýr. SES Bohemia ředitel prodeje pro dodávky energetických celků. Škoda Praha Invest projektový manažer výstavby NZ Ledvice 660 MWe, přeložky sítí, CHÚV, vedlejší energetické produkty, zásobování surovou vodou, odlučovače, elektro, ASŘTP, požární stanice a další včetně předání ke spouštění.

Jan Fiedler

Doc. Ing. Dr.

Energetický ústav FSI, VUT v Brně

V roce 1980 absolvoval Vysoké technické učení v Brně, fakultu strojní, obor tepelné turbíny. Celou dosavadní kariéru spojil s energetikou. Do roku 1992 pracoval jako vývojový konstruktér parních turbín v První Brněnské Strojírně (PBS) v Brně. Byl konstruktérem několika prototypů parních turbín, které jsou úspěšně v provozu.
Potom přešel na Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, kde vyučoval předměty: parní turbíny, projektování v energetice a teplárenství.
Vzdělání: 1996 Dr. a 2001 Doc. Od roku 2006 do roku 2019 byl vedoucím oboru Energetického inženýrství a zástupcem ředitele Energetického ústavu FSI v Brně.
Byl řešitelem projektů vědy a výzkumu a kromě pedagogické činnosti se stále zabývá zejména rolí energie, tepelnými turbínami a teplárenstvím. V roce 2016 obdržel od ČSZE medaili Prof. Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.
Od roku 2002 do roku 2021 působil v ČR a SR jako soudní znalec v oboru energetika se specializací na tepelné turbíny, strojní zařízení elektráren a teplárenství. Zpracoval více jak 50 posudků na závažné havárie v energetice a chemickém průmyslu.

Tomáš Kovalovský

Ing.

Předseda představenstva

projektový management, poradenství

Od 10/2020 předseda České jaderné asociace, která má za cíl podpořit obnovu a rozvoj jaderných elektráren v ČR. Současně pracuje jako projektový manažer a poradce v energetice.
Dříve zástupce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V ČEZ, a.s. pozice specialistů až po vedoucí a manažerské pozice na projektech obnovy licenčních dokumentů, řízení konfigurace pro JE, prodloužení životnosti JE Dukovany, přípravě obou nových jaderných zdrojů, výstavbě uhelného zdroje Ledvice. Inspektor WANO.

Eduard Malenovský

Prof. Ing. DrSc.

emeritní profesor VUT Brno

Po absolvování vysoké školy v Brně jsem nastoupil do výzkumného ústavu, kde působil 7 let. Poté jsem nastoupil na VUT FSI v Brně, kde jsem působil do odchodu do důchodu.
V oblasti pedagogiky jsem se zabýval mechanikou, zejména problematikou výpočtových metod, V této souvislosti problematikou vázaného kmitání. Nezanedbatelná je i problematika interakce tuhých a poddajných těles s tekutinami.
Řadu let jsem se zabýval problematikou výpočtového a experimentálního modelování dynamických vlastností lopatek rotačních strojů za klidu i za rotace, včetně spoluúčasti na řadě měření v provozních podmínkách.
Dále jsem se zabýval dynamikou lopatek a lopatkových kol. Dále pak dynamikou rotačních strojů a numerickými metodami mechaniky. Jsem řešitelem, nebo spoluřešitelem celé řady výzkumných projektů v úzké návaznosti na průmysl, včetně řešení řady konkrétních problémů technické praxe, např. řešení rotorových soustav turbosoustrojí, leteckých strojů a podobně.

Jaromír Sochor

Ing.

důchodce

EGI, ČEZ – JE Dukovany, JE Temelín, Škoda Praha a.s., JE Temelín, ČEZ Energoservis s.r.o., Škoda Praha Invest, nyní v důchodu

Celou profesní dráhu pracuji v energetice. Krátkou dobu v konstrukci turbín IBZKG, od roku 1978 při výstavbě JE Dukovany jako technický dozor investora kontroly a koordinace strojních montáží primární části JE, později jako vedoucí oddělení kontroly a koordinace strojních montáží primární části JE Dukovany. U bloku 1 – 3 příprava a předání předávacích protokolů bloků.
Na JE Temelín pokračování na stejné pozici vedoucího oddělení, později jako vedoucí odboru koordinace a kontroly strojních montáží na obou blocích.
Po přechodu ke Škoda Praha a.s. jsem nejprve pracoval v obchodním oddělení, kde jsem mimo jiné zajišťoval po obchodní stránce dodávku TMDS od f. Westinghouse včetně účasti u závěrečných zkoušek u výrobce před předáním do ČR k montáži na JE Temelín a jako administrátor průkazů pevnosti, životnosti a seismické odolnosti pro JE Temelín.
V úseku realizace jsem pracoval jako vedoucí odboru všeprofesní koordinace montážních prací na HVB II až po jeho předání ke spouštěcím pracím. Zároveň jsem byl pověřen vedením Škody Praha na JE Temelín koordinací prací na dokončení skladu čerstvého paliva před návozem čerstvého paliva.
Po ukončení prací realizačního úseku na JE Temelín jsem nastoupil k firmě ČEZ Energoservis, kde jsem pracoval na nabídkách pro výběrová řízení vyhlašovaná zejména ČEZ a.s. nejen pro jaderné elektrárny.
Na elektrárně Ledvice jsem pracoval jako PM obchodních balíčků zajišťujících kompletní přípravu staveniště a POV pro blok 660MW, např. demoliční práce (K1), přeložky sítí, úpravy stávající administrativní budovy a výstavby nové adm. budovy, zajišťováni přípravy a stavby zařízení staveniště od projektových po realizační práce. Po ukončení předchozích prací a po předání stavební připravenosti strojovny jsem pracoval jako zástupce PM strojovny na stavbě jako koordinátor montážních prací až po předání ke spouštěcím pracím.

Michal Šnaider

Ing.

Expert výstavby JE

Elektrárna Dukovany II. a.s.

Absolvent magisterského oboru Energetické stroje a zařízení na ČVUT FS v Praze. V energetice působí od roku 2008, ale elektroenergetika ho díky své rodině provází celý jeho život. Působil a stále působí ve Skupině ČEZ (SKČ). Zde začínal u dceřiné společnosti Škoda Praha Invest, s.r.o. (ŠPI), která byla generálním/EPC dodavatel ČEZu pro všechny projekty Obnovy SKČ, tj. KO ETU II, NZ ELE, KO EPR II a NZ EPC. Osobně působil na projektech NZ ELE, zde až vedoucí autorského dozoru a na KO EPR II, zde na pozici HIP OB05 (Strojovna) a OB08 (Ostatní zařízení bloku). V rámci ŠPI působil zároveň jako vedoucí oddělení Strojní I v sekci Inženýring. Dalšími působeními v rámci SKČ byly dceřiné společnosti ÚJV Řež divize Energoprojekt a Škoda Praha, a.s. Zde zastával pozice spojené s vedením a řízením svěřených projektů po stránce procesní, technické i legislativní ve fázi realizace. Od 10/2020 působí ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a.s., která bude investorem a provozovatelem nového jaderného zdroje v Dukovanech. Zde zastává pozici experta výstavby JE. V roce 2018 stál, jako jeden ze spoluzakladatelů, u zrodu České jaderné asociace, kde zastává pozici místopředsedy představenstva.

Petr Nejedlý

Ing.

Elektrárna Dukovany II. a.s. / JE Temelín

Praxe v energetickém sektoru od r. 1988

Lubomír Raus

Ing.

důchodce

Řídící provozní personál - obsluha blokové dozorny EDU / operátor sekundu, operátor primáru / vedoucí bloku s oprávněním měnového inženýra
Vedoucí odstávek pro výměnu paliva
Vedoucí odboru koordinace EDU
Vedoucí projektu Optimalizace odstávek pro výměnu paliva EDU / 2009 cena GŘ ČEZ, a.s. za mimořádný přínos pro společnost
Projektový manažer
Vedoucí programu prodloužení provozu EDU za původní projektovou hranici (LTO)

Zdeněk Šnaider

Ing.

ředitel Řízení projektu komplexní obnovy elektráren Tušimice II a Prunéřov II

ŠKODA PRAHA, a.s.

nyní působí na pozici ředitele Řízení projektu komplexní obnovy elektráren Tušimice II a Prunéřov II v pozici generálního dodavatele stavby. Měl na starosti kompletní řízení projektu od projektové přípravy, obchodního a smluvního zajištění projektu po vlastní řízení realizace, spouštění, zkoušek, garančních měření technologického zařízení, ekonomiky projektu a kompletního předání koncovému zákazníkovi, včetně zajištění zkušebního a garančního provozu do doby podpisu protokolu FAC.
Od roku 2016 převzal v pozici ředitele projektu projekt NZ ELE (výstavba nového nadkritického zdroje elektrárny Ledvice 660MWe), který byl v roce 2017 úspěšně předán investorovi.
V minulosti zastával také řízení projektu komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II v pozici hlavního projektanta pro generálního dodavatele stavby (ŠPI); ředitel odštěpného závodu G-team s.r.o. kde zajišťoval dodávky středních a velkých investičních akcí „na klíč“.
A další významné posty jako zástupce ředitel Energetických opraven, a.s. pro služby strojní údržby na vybraných uhelných a jaderných elektrárnách, ČEZ, a.s. jako měnový inženýr na elektrárně Prunéřov I.

Lukáš Techl

Ing.

Autorizovaný inženýr a projektový manažer ve stavebnictví. Řešitel mnoha stavebních a technologických projektů, manažer investičních akvizic ve společnostech Penta Investments, YIT, Hydropol Project and Management, EC Haris a Metrostav.

Radek Trtílek

Ing.

ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování

ÚJV Řež, a. s.

Absolvent jaderného inženýrství na FJFI ČVUT v Praze, postgraduálních studií na UNIBA v Bratislavě a JČU v Č. Budějovicích
Více než 30 let zkušeností v oblasti nakládání s RAO včetně výstavby JE, licencování a provozu zařízení, projektů VaV a vývoje HÚ
Účast na expertních misích IAEA, lektorská a prezentační činnost
Od roku 2010 ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování v ÚJV Řež, a. s.