KVĚ
04

FORATOM: role jádra a vodíková strategie EU

Evropská pobočka společnosti Foratom dnes ve svém prohlášení uvedla, že jaderná energetika poskytuje dokonalé řešení pro výrobu velkého množství bezuhlíkového a cenově dostupného vodíku. S ohledem na to, že Evropa usiluje o transformaci všech částí svého hospodářství, včetně dopravy a průmyslu, jedná se o klíčový zdroj energie pro naplnění stanovených cílů. Vodíková strategie EU neuvádí jadernou energetiku jako zdroj energie pro výrobu vodíku. Ale výroba vodíku jen z obnovitelných zdrojů nestačí.

Vodíková strategie EU

Společnost Foratom konstatuje, že EU si stanovila „velmi ambiciózní“ cíle dekarbonizace do roku 2050. Dosažení navržených cílů vyžaduje masivní transformaci energetiky, průmyslu, dopravy a stavebnictví. Zatímco pro dekarbonizaci energetického sektoru do roku 2050 již řešení existují. Ale obtížně dekarbonizovatelná odvětví, jako je doprava a průmysl, jsou stále velkou výzvou.

Dne 8. července 2020 Evropská komise přijala Vodíkovou strategii EU. Ta definuje začlenění vodíku do procesu dekarbonizace průmyslu, dopravy, výroby energie a budov. Strategie se zabývá investicemi, regulací, tvorbou trhu a vědou, výzkumem a inovacemi, které jsou k tomu zapotřebí.

Strategie definuje, že:

  • v letech 2020 až 2024 Evropská komise podpoří instalaci nejméně 6 GW obnovitelných vodíkových elektrolyzérů v EU a výrobu až 1 milionu tun obnovitelného vodíku;
  • od roku 2025 do roku 2030 musí být v EU alespoň 40 GW obnovitelných vodíkových elektrolyzérů a výroba až 10 milionů tun obnovitelného vodíku;
  • od roku 2030 do roku 2050 by technologie obnovitelného vodíku měly dosáhnout vyspělosti a měly by být nasazeny ve velkém měřítku ve všech odvětvích, která se obtížně dekarbonizují.

Strategie definuje „obnovitelný vodík“ jako „vodík vyrobený elektrolýzou vody (v elektrolyzéru, poháněném elektřinou) a s elektřinou pocházející z obnovitelných zdrojů. Strategie také definuje „nízkouhlíkový vodík“ „zahrnuje fosilní vodík se zachytáváním uhlíku a vodíku na bázi elektřiny, jehož výroba se odlišuje, v porovnání se stávající výrobou vodíku, výrazně sníženými emisemi skleníkových plynů po celý životní cyklus.“ Vodíková strategie EU však mezi nízkouhlíkovými zdroji elektrické energie konkrétně nezmiňuje jadernou energetiku.

Obnovitelná energie pro splnění cílů

Společnost Foratom si klade otázku, zda je evropa schopná energeticky pokrýt požadovaný objem zeleného a modrého vodíku. Resp. zda bude existovat dostatečná kapacita pro zajištění nepřetržité dodávky elektřiny pro výrobu vodíku vzhledem k proměnlivé povaze obnovitelných zdrojů. Přičemž výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro výrobu vodíku vůbec nemusí být nákladově nejefektivnější přístup.

Jaderná energetika určitě sehraje důležitou roli, i když to ve vodíkové strategii EU není explicitně zmíněno, uvádí Foratom ve svém prohlášení Nuclear Hydrogen Production – A Key Low-Carbon Technology for a Decarbonised Europe.

Uvedené prohlášení si klade za cíl poskytnout vhled do současných i připravovaných řešení, nákladů, i poskytnout řadu politických doporučení. Tím by se mohlo přispět ke splnění ambiciózních cílů dekarbonizace.

Výhody využívání všech nízkouhlíkových zdrojů elektrické energie jsou dvě. Za prvé zajistí, že bude stále k dispozici dostatek vodíku, protože na tento nosič energie přechází stále větší počet sektorů. Za druhé provozování elektrolyzéru na dlouhou dobu snižuje náklady na pořízení této technologie.

Vodíkové projekty v jádře

Generální ředitel Foratomu Yves Desbazeille poznamenal, že Foratom připravuje několik vodíkových projektů z jádra. I když je tato technologie životaschopným řešením, přesto musíme zajistit, aby EU zavedla správné politické pobídky k dalšímu rozvoji.

Pokud jde o vodíkové projekty, je zcela zásadní, aby EU uplatňovala technologicky neutrální přístup. Vzhledem k tomu, že cílovým řešením je dekarbonizace, musí vodíková strategie EU podporovat všechny nízkouhlíkové projekty na výrobu vodíku a to bez ohledu na zdroj energie použité k výrobě vodíku. Proto by bylo vhodné posuzovat projekty také podle objemu emisí CO2.

Doporučení

Foratom předkládá řadu politických doporučení.

  1. Měla by být uznána role, kterou může jaderná energetika sehrát ve vodíkové strategii EU.
  2. Klasifikace vodíku a záruky původu by měly být založeny na podrobném posouzení životního cyklu uhlíkové stopy energetického zdroje k výrobě vodíku.
  3. Prioritou by mělo být ekonomické hodnocení vstupních i celkových nákladů.
  4. Kromě toho musí být podpořena inovace, výzkum a vývoj všech nízkouhlíkových vodíkových projektů.
  5. Musí být uznán předcházející výzkum jaderného vodíku v Evropě a ve světě.
  6. Zároveň  musíme být kritičtí a poznatky promítnout ve vodíkové strategii EU.

Foratom rovněž vyzývá k větší součinnosti mezi projekty a programy pro výzkum a vývoj. Jedná se o projekty ve vztahu k nízkouhlíkové výrobě vodíku jako jsou Horizon Europe, Euratom a další.

Originál článku viz https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Foratom-highlights-nuclears-role-in-EU-hydrogen-ec.