ZAŘ
01

Globální jaderná výroční zpráva za rok 2021

Globální jaderná výroční zpráva za rok 2021 je zveřejněná na stránkách Světové jaderné asociace. Zpráva shrnuje výkonnost globální jaderné flotily za rok 2020 v kontextu s historickými údaji. Zpráva také analyzuje data z databáze Power Reactor Information Service, kterou provozuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii. 

Produkce bezemisní elektrické energie z jádra

V roce 2020 jaderné elektrárny vyrobily 2 553 TWh elektrické energie. Naopak v roce 2019 byla výroba 2 657 TWh. Jedná se tedy o celkový pokles 104 TWh proti roku 2019. Snížení výroby bylo silně ovlivněno poklesem poptávky po elektřině způsobené pandemií COVID-19. Mimo jiné i skutečností, že výroba z „jádra“ čelí stále větší nutnosti poskytování podpůrných služeb. Příčina je v nerovnoměrné produkci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Celosvětově je produkce jaderných elektráren v roce 2020 uvedena ve zprávě World Nuclear Association Performance Report 2021, která byla dnes zveřejněna.

Sama Bilbao y León, director general World Nuclear Association

Na začátku výroční zprávy Dr Sama Bilbao y León, generální ředitelka Světové jaderné asociace uvádí, že „v roce 2020 světové jaderné reaktory prokázaly odolnost a flexibilitu, přizpůsobily se změnám poptávky a zároveň zajistily stabilní a spolehlivé dodávky elektřiny.“

Celková výrobní kapacita z jádra je zachována

Na konci roku 2020 bylo v provozu 441 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 392 GWe. Tato celková kapacita se za poslední tři roky téměř nezměnila, přičemž novým přírůstkům kapacity odpovídalo množství jaderné kapacity, která byla trvale odstavena.

Dr Bilbao y León také uvedla, že „Vzhledem k tomu, že se očekává prudký nárůst celosvětové poptávky po elektřině, existuje reálné riziko, že také dojde k navýšení produkce skleníkových plynů. Více než polovina odstavených jaderných reaktorů posledních let, nebyla odstaveno z důvodu technických nedostatků. Hlavním důvodem byla politika postupného vyřazování (např. Německo), nebo neschopnost trhu adekvátně rozpoznat hodnotu výroby bezemisní energie z jádra. Je to ztráta bezemisní výroby elektrické energie, kterou si dnes nemůže dovolit.“

Přesto byly v roce 2021 spuštěny čtyři nové reaktory. Navíc byla zahájena výstavba sedmi nových reaktorů.

Je životně důležité, aby se jaderná energetika prosadila a pomohla vytlačit fosilní paliva. Tím se zamezí prudkému nárůstu emisí skleníkových plynů. Provoz stávající jaderné flotily musí být maximalizován a rozšiřován tak dlouho, jak to bude možné, a tempo a rozsah nové jaderné výstavby se musí zvýšit.

Další klíčové poznatky

  • V roce 2020 bylo spuštěno pět nových reaktorů, ale toto zvýšení kapacity bylo anulováno ukončením provozu šesti reaktorů.
  • Střední doba výstavby reaktorového bloku uvedeného do provozu v roce 2020 byla 84 měsíců. To představuje urychlení výstavby oproti roku 2019, kdy byla střední doba výstavby 117 měsíců.
  • Některé výrobní bloky omezovaly výrobu, aby zohlednily sníženou poptávku, nebo aby nabízely podpůrné služby vázané na zatížení rozvodné sítě. Přesto byla výroba v roce 2020 stále na vysoké na úrovni 80,3 %. Sice je to pokles z 83,1 % v roce 2019. Ale i tak se zachoval vysoký podíl výroby za posledních 20 let.
  • Téměř dvě třetiny reaktorů mají výrobu větší než 80 % své maximální kapacity. Nic nenasvědčuje tomu, že by snížení poptávky po elektřině během pandemie COVID-19 významně ovlivnilo výkon reaktorů.
  • Na celkovém výkonu jaderných reaktorů se neprojevuje žádný trend, který souvisí s jeho stářím. Vzhledem k tomu, že některé reaktory mají nyní licenci k provozu na dobu 80 let, je konzistentní výkon reaktorů bez ohledu na stáří pozoruhodný.